Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöl a The Beercase csapata! Jól esne egy kisüzemi sör? Iratkozz fel nálunk, hogy havonta szakértők által válogatott sört kóstolhass! Ha pedig sört rendelsz, légy tisztában az oldal általános szerződési feltételeivel is!

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2019.08.10.-től

Általános Szerződési Feltételek – The Beercase – Kisüzemi sörök

Üdvözöljük az Beer Brothers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: The Beercase) által üzemeltetett honlapon, ahol kisüzemi sör vagy sörök rendelésére lesz lehetősége!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.thebeercase.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat (megrendelés, előfizetés, vásárlás), amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a Honlapon vagy az 1. megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Vásárlóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapíthat meg a vállalkozásokra is vonatkozó rendelkezésekhez képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a The Beercase közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a The Beercase nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A The Beercase semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A megrendelések leadása kizárólag a Honlapon elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a The Beercase nem tudja teljesíteni.

A Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. Szolgáltató vagy The Beercase

The Beercase neve: Beer Brothers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 7. 4. Em. 1.
Telefon: +36304965241
E-mail: hello@thebeercase.hu
Adószám: 25992412-2-41
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-300462
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

 

 1. A Honlapon folytatott tevékenység – Kisüzemi sör meglepetéscsomag értékesítése

A The Beercase által nyújtott szolgáltatás egy olyan 8 db a The Beercase által minden hónapban a The Beercase szakértők által kiválogatott és összeállított kisüzemi sört tartalmazó meglepetéscsomag, meglepetéstáska, amely havonta egy alkalommal, minden hónap 15. napján kerül kiszállításra a Vásárló részére egyedi kialakítású táskában, kisüzemi sör tartalommal.

A meglepetéscsomag minden hónapban eltérő tartalommal, két változatban (Beermate, Beerlover) kerül összeállításra.

A szolgáltatás vagyis az aktuális meglepetéscsomag előfizetéses rendszerben érhető el, havi, 3 hónapos fix, illetve 6 hónapos fix előfizetési időszak igénybevételével.

 1. Felhasználási feltételek

 • Felelősség

A Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a The Beercase nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A The Beercase kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, The Beercase ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a The Beercase jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a The Beercase jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a The Beercase jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a The Beercase jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért The Beercase nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a The Beercase felé. Ha a The Beercase jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 • Szerzői jogok

A Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. The Beercase a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a The Beercase előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a The Beercase előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a The Beercase előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A The Beercase fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.thebeercase.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a The Beercase által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a The Beercase adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a The Beercase külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a The Beercase által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a The Beercase adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. A Honlapon történő vásárlás

 • Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció.

Regisztrálni a „Regisztráció” menüponton belül a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével és végül a „Regisztráció” gombra kattintással tud a Vásárló. A regisztrációs felületen a Vásárlónak a következő adatokat szükséges megadnia a The Beercase részére:

 • Email cím
 • Jelszó
 • Név
 • Telefonszám

Számlázási adatok mint

 • Név
 • számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország
 • Cég megrendelő esetén adószám

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Vásárlónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

A The Beercase-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A The Beercase-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a The Beercase-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A Beercase minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a ”Fiókom” menüpontra kattintást követően elérhető felületen van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. The Beercase-t a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció elküldésével a Vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et, illetve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a The Beercase e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben a Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud bejelentkezni a Honlapra.

Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését kérni a hello@thebeercase.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Beercase gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a The Beercase-t.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 • Előfizetés (megrendelés) folyamata

Az előfizetés menete:

 1. Regisztráció az 5.1. pontban meghatározott módon vagy bejelentkezés a “Bejelentkezés” feliratra kattintva.
 2. előfizetés tartalmának kiválasztása, majd a „Feliratkozok” gombra kattintás.
 3. Megjelenik a kosár felület, amelyen a Vásárló, ha mindent rendben talált, úgy a „Tovább az adatokhoz” gombra kattintva a megjelenő előfizetési űrlap kitöltése, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintás.
 4. a „Fizetés” felületen a Vásárlónak el kell fogadnia a jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Ha a Vásárló nem fogadja el, megrendelését nem tudja elküldeni a The Beercase részére. Az oldal alján található „Előfizetek” gombra kattintással a Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését. A Előfizetek gomb megnyomását követően a Vásárló átirányításra kerül a Barion oldalára, ahol az előfizetés díjának kiegyenlítése történik.

A rendelés feladása vagyis az előfizetés tehát a „Előfizetek” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Amennyiben a rendszer sikeresen fogadta az előfizetési szándékra irányuló rendelést, úgy a The Beercase automatikusan visszaigazoló emailt küld a Vásárló részére.

Az előfizetés a Megrendelő erre irányuló igényének jelzését követően az előfizetés teljes összegének bankszámlára történő hiánytalan beérkezését, jóváírását követően lép érvénybe.

Egyebek: Vásárlói kupon elfogadás, a megrendelés folyamán lehetséges.

 • A szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Vásárló a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott email címére 48 órán belül, amellyel a The Beercase a Vásárló ajánlatát elfogadja, melynek megérkezésekor jön létre a szerződés a Felek között. A megrendelés beérkezését követően a The Beercase telefonon is felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a megrendelés pontosítása, adatok egyeztetése érdekében, amennyiben szükséges.

A The Beercase a Vásárlót 48 órán belül tájékoztatja megrendelésének a visszaigazolásról. Ha a Vásárló nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt előfizetést nem köteles igénybe venni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt előfizetés árát, a fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 • Előfizetés díja

A Vásárló a meglepetéstáskákat (kisüzemi sör tartalommal) havi, illetve fix 1, fix 3 havi és fix 6 havi előfizetéssel tudja megrendelni. Az előfizetés pontos összege minden esetben a Honlapon elérhető a Vásárló számára és kizárólag a Barion rendszerén keresztül, bankkártyás fizetéssel teljesíthető.

 • Havi előfizetés

Havi előfizetés választása esetén a Vásárló a Honlapon aktuálisan meghirdetett meglepetéstáskát (kisüzemi sör tartalommal) rendeli meg – a választott változatban (‘Beermate’ illetve ‘Beerlover’). A Vásárló egyszerre több havi előfizetést is megtud rendelni a megrendelési felületen az előfizetési időszak (hónapok száma) beállításával.

 • Havi előfizetési időszak automatikus meghosszabodása és határozatlan idejűvé válása

Lehetőség van arra, hogy a Vásárló, ha hosszabb időre kívánja igénybe venni a szolgáltatást, úgy a The Beercase minden hónap 10. napján az első megrendelés során megadott folyószámláját megterhelje a soron következő hónap előfizetési díjának összegével. A The Beercase azonban csak akkor jogosult e tranzakció elvégzésére, ha ahhoz a Vásárló előzetesen kifejezett beleegyezését adta. A hozzájáruló nyilatkozatát a Vásárló a megrendelés vagyis az előfizetés során az előfizetési űrlapon tudja megadni. Ehhez nem kell mást tennie, minthogy az előfizetési űrlapon bejelöli hogy „Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig a Beercase minden hónapban automatikusan levonja a havi előfizetés díját a számlámról a részemre nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében.” található felirat előtt található checkbox bejelölésével (pipa elhelyezése a checkboxban). 

 • A 4.4.2. pontban foglalt előfizetés szüneteltetése

Lehetőség van az előfizetés szüneteltesésére, amennyiben néhány hónapig a Vásárló nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, nem szeretne meglepetéscsomagot (kisüzemi sör tartalommal) kapni. A Vásárló a felhasználói fiókjába belépve tudja ezt beállítani az ‘Előfizetés Szüneteltetése’ gombra kattintva. Amíg az előfizetés szünetel, addig a Beercase az előfizetés újbóli aktiválásáig a Beercase nem terheli meg a havi előfizetés díjával a Vásárló kártyáját (nem vonja le az előfizetési díjat) és meglepetéstáskát sem küld.

Amennyiben a Vásárló újra aktiválja az előfizetést, akkor a szolgáltatás nyújtása folytatódik a szünetelés beállításakor fentmaradó előfizetési időszakra vonatkozóan.

 • Határozott idejű előfizetés

Határozott idejű előfizetés (1, 3, illetve 6 hónapos) esetén a Vásárló az időszaki előfizetés díját egy összegben fizeti meg a Beercase részére a 4.6. pontban meghatározott feltételek szerint.

 • Határozott idejű, illetve a 4.4.2. pontban foglalt előfizetés lemondása

Lemondásra, felmondásra a 5.2. pontban meghatározottak szerint van lehetőség.

A Honlapon megjelenített előfizetés díja az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

Az előfizetés ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 • Számla

A The Beercase elektronikus számlát állít ki a Vásárló részére az előfizetés díjának kifizetését követően.

 • Fizetés

A Szolgáltatás díját a Barion rendszerén keresztül bankkártyával tudja a Vásárló kiegyenlíteni. Egyéb fizetési lehetőség nem áll rendelkezésre.

Elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Express

A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi The Beercase kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi The Beercase nem kap értesítést The Beercase-től. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a The Beercase szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi The Beercase érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi The Beercase oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

 • Kiszállítás
 • Futárszolgálat

A termék (meglepetéscsomag kisüzemi sör tartalommal) átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termék (meglepetéscsomag kisüzemi sör tartalommal) sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárló kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, illetőleg a csomag The Beercase részére történő visszaszállítását.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék (meglepetéscsomag kisüzemi sör tartalommal), és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a The Beercase díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a The Beercase felelősséget nem vállal!

Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek (meglepetéscsomag kisüzemi sör tartalommal) kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a The Beercase csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló átutalással kiszállítási díjat fizet a The Beercase részére és a kiszállítás díja a The Beercase számláján jóváírásra került. Alapvetően a kiszállítás ingyenesen történik, plusz díjat a The Beercase csak abban az esetben számít fel, ha a Vásárló hibájából hiúsul meg a 2. kézbesítés is.

Részszállítás kérésére, illetve teljesítésére nincs lehetőség.

A Vásárló a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a termék (meglepetéscsomag kisüzemi sör tartalommal) minősége és mennyisége megfelelő-e.

 • Személyes átvétel

The Beercase a csomag személyes átvételére a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

 • Szállítási költségek

A csomag kiszállítása ingyenesen történik. Amennyiben a kiszállítás az 5.7.1. pontban foglaltak szerint a Vásárló hibájából hiúsul meg úgy a 3. kiszállításért a The Beercase bruttó 1500 Ft díjat számol fel.

 • Szállítási határidő

A csomag kiszállítása az előfizetés megváltását vagy megújulását  követő 5 munkanapon belül történik. Ezen időponttól korábbi kiszállítás kérése nincs lehetőség. Későbbi kiszállítást a Vásárló pedig csak abban az esetben kérhet, ha előreláthatóan tudja, hogy az adott időszakban  a csomagot átvenni nem tudja.

A The Beercase – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket (meglepetéscsomagot kisüzemi sör tartalommal).

A The Beercase késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni.

Ha a The Beercase a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 • a The Beercase a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 1. Elállási jog és Felmondási jog

Az 5.1. és az 5.2. pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

 • Elállási jog

Ha a Vásárló Havi előfizetés keretében rendelte meg a szolgáltatást – nem tartozik ide az automatikusan meghosszabbodó havi előfizetés, illetve a határozott idejű előfizetés – úgy a Fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Fogyasztó több hónapra rendelte meg a havi előfizetést (pl. 2 hónapra) és az 1. hónap teljesítését követően meggondolja magát, úgy a 2. hónapra vonatkozó előfizetését felmondhatja az 5.2. pontban foglaltaknak megfelelően.

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a The Beercase részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi linken elérhető elállási nyilatkozat mintát, vagy ennek felhasználása emailben is jelezheti a The Beercase részére elállási szándékát.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta letöltése formátumban.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a The Beercase részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a The Beercase e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Beercase  részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a The Beercase a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a The Beercase 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Tekintettel arra, hogy a Fogyasztó nem meghatározott termékekre adja megrendelését, hanem egy meglepetéstáskát rendel, így elállási jogát annak teljes tartamára nézve gyakorolhatja. Elállási jogát tehát csak akkor gyakorolhatja, ha a meglepetéstáskában található valamennyi terméket visszaküldi.

A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket, a kisüzemi sör tartalmú dobozt.

A termék a The Beercase címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a The Beercase vállalta e költségek viselését. The Beercase azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A The Beercase-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a The Beercase visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a The Beercase által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A The Beercase jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a The Beercase a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a The Beercase, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A The Beercase tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

6.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre The Beercase termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a The Beercase, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

 • Felmondási jog – Határozott idejű előfizetés, illetve havi előfizetés automatikus meghosszabodása esetén

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Amennyiben a Fogyasztó kérésére, illetve beleegyezésével a The Beercase megkezdte a teljesítést, de utóbb, a Fogyasztó a szerződés megkötésétől számított szintén 14 napos határidőn belül a szerződés fenntartását mégsem kívánja, úgy 14 napos határidőn belül jogosult a szerződés felmondására, kivéve, ha a Fogyasztót elfogadta azt, hogy a teljesítés megkezdésével elveszti az felmondási jogát.

Fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a The Beercase a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Fogyasztó a kifejezett előzetes beleegyezését a Honlapon keresztül tudja megadni vagy visszautasítani. Ehhez a Fogyasztónak nem kell mást tennie, minthogy a megrendelési felületen a „Hozzájárulok, hogy fizetésemet követően a The Beercase részemre a szolgáltatást nyújtását azonnal, 14 nap (felmondási idő) lejártát megelőzően elkezdje, tudatában vagyok annak, hogy a hozzájárulásommal felmondási jogomat elveszítem” felirat alatt megtalálható jelölőnégyzetet kipipálja, mellyel egyértelműen jelzi Beercase felé azt szándékát, hogy azonnal kéri a szolgáltatás nyújtását.

Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a The Beercase a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően él felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget az adott szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a Beercase.

Tehát az előfizetés felmondható:

 • amennyiben már a Fogyasztó már kifizette az előfizetés összegét és az előfizetésből még egyetlen egy alkalom (meglepetéscsomag kiszállítás) sem került a Beercase részéről teljesítésre, írásban kérheti az előfizetés felmondását, és az összeg visszautalását, amelyet 14 munkanapon belül teljes egészében visszautal a The Beercase a Vásárló részére.
 • amennyiben az előfizetés érvénybe lépett és már teljesült belőle meglepetéstáska kiszállítás, úgy csak a fennmaradó alkalmakra történő előfizetési díjra jogosult a Fogyasztó. Ez azt jelenti, hogy a The Beercase által már kiszállított meglepetéstáska díját ekkor már nem áll módjában visszautalni.

Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a The Beercase bármely elérhetőségére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az alábbi linken keresztül elérhető felmondási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap alatt elküldi nyilatkozatát a The Beercase részére.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta letöltése  [pdf] formátumban.

Illetőleg az előfizetés felmondható a felhasználói fiókba belépve és az ‘Előfizetés Lemondása’ gombra kattintva. A Fogyasztó egy megerősítő emailt kap arról, hogy sikeresen lemondta az előfizetését. Amennyiben ez nem történik meg pár órán belül, kérjük vegye fel a kapcsolatot a The Beercase -sel a hello@thebeercase.hu címen.

A felmondás nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így a Fogyasztó által kifizetett előfizetési díjnak csak arányos részét jogosult visszakérni, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból a Szolgáltatás.

A The Beercase-sel történő elszámolás során a szolgáltatás teljes (adóval növelt) díját kell alapul venni, amelyet a már igénybe vett szolgáltatás mértékéhez kell viszonyítani. Ha azonban bizonyítani tudja a Fogyasztó, hogy az alapként így megállapított összeg túl magas, akkor az arányos összeget a teljesített szolgáltatás piaci értéke alapján kell kiszámítani (a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni). Lényeges, hogy vita esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolta.

A felmondási jogát a Fogyasztó elveszíti, ha a szolgáltatás egészét teljesítette a The Beercase.

Beercase emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a The Beercase részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe The Beercase a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó él felmondási jogával, The Beercase haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi vagy a fentiekre tekintettel az ellenszolgáltatás arányos részét.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a The Beercase, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A The Beercase követelheti ésszerű költségeinek megtérítését, ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő (14 nap) lejárta előtt megkezdte és a Fogyasztó ezt követően gyakorolja felmondási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg a felmondási jog:

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Beercase a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 1. Szavatosság, Jótállás

 • Kellékszavatosság

A Vásárló a Beercase hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek vásárlása esetén ez a határidő 1 év.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Vásárló közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A The Beercase csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Beercase nem köteles a Vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 • Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Vásárló – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a The Beercase vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

The Beercase azonban nem értékesít olyan jellegű terméket, amely a Kormányrendelt hatálya alá tartozna, illetőleg sem szerződéses, sem pedig önkéntes jótállást nem biztosít termékeire vonatkozóan.

Ettől függetlenül a Vásárló a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságok megilletik.

A jótállás hiánya nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 • Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági, jótállási igényeit a Vásárló az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken érvényesítheti:

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.2. pontban feltüntettettek alapján.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 • Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a The Beercase tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő:

A The Beercase a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a The Beercase a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A The Beercase a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A The Beercase a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a The Beercase az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a The Beercase egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A The Beercase a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a The Beercase az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a The Beercase és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a The Beercase-sel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, a Fogyasztó 2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Beercase területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

 1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben The Beercase a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a The Beercase-sel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a The Beercase és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

The Beercase székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

A Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A The Beercase-t a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. Technikai korlátok

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Beercase-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 1. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

A The Beercase jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 1. ÁSZF rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Beercase és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a The Beercase és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a The Beercase és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.08.10.